Có 1 kết quả:

chí chú

1/1

chí chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to waver
(2) to hesitate

Một số bài thơ có sử dụng