Có 1 kết quả:

chí chú bu qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

hesitant to take action