Có 1 kết quả:

tī bào

1/1

tī bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reveal
(2) to expose