Có 1 kết quả:

cǎi shā chē

1/1

cǎi shā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to step on the brake
(2) to brake (when driving)