Có 1 kết quả:

duó fāng bù

1/1

duó fāng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pace
(2) to stroll