Có 1 kết quả:

diér yā zi

1/1

diér yā zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to run away
(2) to escape