Có 1 kết quả:

tí zi

1/1

tí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hoof
(2) (old) wench
(3) hussy