Có 1 kết quả:

jiǎn zhuō

1/1

jiǎn zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clumsy (writing)
(2) awkward
(3) obscure

Một số bài thơ có sử dụng