Có 1 kết quả:

jiǎn zhì

1/1

jiǎn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) awkward
(2) ominous
(3) unfavorable