Có 1 kết quả:

jiǎn yùn

1/1

jiǎn yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) misfortune
(2) bad luck