Có 1 kết quả:

tà jū

1/1

tà jū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quả bóng da