Có 1 kết quả:

qiàng liàng

1/1

qiàng liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 踉蹌|踉跄[liang4 qiang4]