Có 1 kết quả:

niè lǚ

1/1

niè lǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wear shoes