Có 1 kết quả:

niè zhe jiǎo

1/1

niè zhe jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to tiptoe