Có 1 kết quả:

niè jiǎo

1/1

niè jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to walk cautiously in order not to make noise