Có 1 kết quả:

liū dā

1/1

liū dā

giản thể

Từ điển phổ thông

đi tản bộ, đi thong thả