Có 1 kết quả:

cù jū

1/1

cù jū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quả bóng da