Có 1 kết quả:

pán shān bù qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to falter
(2) to stall