Có 1 kết quả:

bié xiè

1/1

bié xiè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. hết sức, tận lực
2. múa lượn vòng quanh