Có 1 kết quả:

dēng bí zi shàng liǎn ㄉㄥ ㄅㄧˊ ㄕㄤˋ ㄌㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to climb all over sb
(2) fig. to take advantage of sb's weakness