Có 1 kết quả:

dūn biāo

1/1

dūn biāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fatten cattle in a shed
(2) to become fat