Có 1 kết quả:

yuè shēng

1/1

yuè shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leap to (a higher position etc)
(2) to jump
(3) (of a plane) to ascend