Có 1 kết quả:

yuè yuè yù shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be eager to give sth a try (idiom)