Có 1 kết quả:

xiè dié

1/1

xiè dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to walk with a mincing gait

Một số bài thơ có sử dụng