Có 1 kết quả:

niè lǚ

1/1

niè lǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to wear shoes

Một số bài thơ có sử dụng