Có 1 kết quả:

niè qiāo qiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) softly
(2) quietly