Có 1 kết quả:

niè jiǎo gēn

1/1

niè jiǎo gēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to walk cautiously in order not to make noise