Có 1 kết quả:

niè jì ㄋㄧㄝˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow sb's tracks
(2) to tail