Có 1 kết quả:

niè dié

1/1

niè dié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to walk with mincing steps