Có 1 kết quả:

niè zōng

1/1

niè zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to follow along behind sb (formal writing)