Có 1 kết quả:

shēn wéi

1/1

shēn wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in the capacity of
(2) as