Có 1 kết quả:

shēn fèn zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) identity card
(2) ID