Có 1 kết quả:

shēn tǐ lì xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to practice what one preaches (idiom)