Có 1 kết quả:

shēn tǐ bù fèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

body part