Có 1 kết quả:

shēn tǐ zhàng hài

1/1

Từ điển Trung-Anh

cripple