Có 1 kết quả:

shēn jià

1/1

shēn jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) social status
(2) price of a slave
(3) price of a person (a sportsman etc)
(4) worth
(5) value (of stocks, valuables etc)