Có 1 kết quả:

shēn xiān shì zú

1/1

shēn xiān shì zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fight at the head of one's troops
(2) (fig.) to take the lead