Có 1 kết quả:

shēn xiān zhāo lù

1/1

shēn xiān zhāo lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

body will go with the morning dew (idiom); fig. ephemeral and precarious nature of human existence