Có 1 kết quả:

shēn hòu

1/1

shēn hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) posthumous
(2) one's social background
(3) behind the body

Một số bài thơ có sử dụng