Có 1 kết quả:

shēn zài fú zhōng bù zhī fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to live in plenty without appreciating it (idiom); not to know when one is well off