Có 1 kết quả:

shēn xíng

1/1

shēn xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

body shape