Có 1 kết quả:

shēn wài zhī wù

1/1

shēn wài zhī wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mere worldly possessions