Có 1 kết quả:

shēn zi

1/1

shēn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) body
(2) pregnancy
(3) health