Có 1 kết quả:

shēn yùn

1/1

shēn yùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pregnancy
(2) pregnant