Có 1 kết quả:

shēn yǐng

1/1

shēn yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silhouette
(2) figure