Có 1 kết quả:

shēn xīn jiāo cuì

1/1

shēn xīn jiāo cuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

worn out in body and soul (idiom)