Có 1 kết quả:

shēn xīn zhàng ài

1/1

Từ điển Trung-Anh

disability