Có 1 kết quả:

shēn huái liù jiǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be pregnant (idiom)