Có 1 kết quả:

shēn cái

1/1

shēn cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stature
(2) build (height and weight)
(3) figure

Một số bài thơ có sử dụng