Có 1 kết quả:

shēn gù

1/1

shēn gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die